Angrerett

Den 20. Juni 2014 ble den nye angrerettsloven fra Forbrukerrådet tatt i bruk i Norge og resten av EØS!

Hovedpunktene for oss i den nye loven er:

• Du må fortsatt betale returkostnadene, men opplyser ikke butikken om disse, må butikken betale selv.

• Det vil si at du har 14 dager på deg fra du mottar varen til å angre på kjøpet, uten noen annen grunn enn anger. I disse tilfeller MÅ angrerettsskjema fylles ut og vedlegges i pakken.

• Tidligere var angrerett prøverett, så du kunne teste produktet først og angre etterpå. Dette skal i og for seg fortsatt gjelde, men: Butikken kan kreve å få erstattet eventuelle verditap om de mener du har brukt den, og ikke bare testet den. Forbrukerrådet ser for seg at dette kan skape trøbbel, og at man må få noen eksempler gjennom rettsvesenet før man vet hvorvidt prøveretten har tapt seg.

• Du skal få vite alt du blir belastet for utover kjøpssummen, i klartekst, før du trykker «Kjøp». Det du ikke får vite om, skal butikken erstatte. Samme gjelder bindingstider og automatiske fornyelser.

• Slike «Kjøp»-knapper skal gjøre det så klart som mulig at du faktisk kjøper noe du plikter å betale for.

• Også vilkår for reklamasjon, eventuelle kopibeskyttelser, varens viktigste egenskaper og liknende skal kommuniseres tydelig og klart, så kunden vet hva han/hun kjøper.

• Angrerettsloven gjelder kun fjernsalg, ikke kjøp av varer og tjenester i butikk.

• For å få godkjent angreretten, må næringsdrivende få beskjed innen angrefristens utløp (14 dager). Kjøper må dekke returkostnadene og eventuelle fradrag i kjøpsummen for redusert verdi i varen.

og 200 kr. trekks fra kjøpe sum til å dekke andre omkostning !

Resten av angrerettsloven kan du lese her!


Når du bestiller en vare hos oss, og ikke avbestiller innen pakken er sendt, er du pliktig til å betale for varen du har bestilt. Hentes ikke pakken på posten / post i butikk vil du motta regning på frakt.

_________________________________________

Du har 14 dagers angrerett på kjøpet og kan uten å oppgi grunn returnere produktet. Det forutsetter at produkt og emballasje er iht. kjøpsbetingelsene og forbrukerkjøpsloven.

Angreretts skjemaet kan printes ut her og må fylles ut før det legges ved i pakken. Kopier teksten under, og lim inn i et skriveprogram for å printe ut denne teksten. 


Angrerettskjema.

Sendes i utfylt stand til

Pentagon Army        
Storgata 37   Tlf:   22 11 00 11
0182 Oslo     

Fylles ut av selger:

Ordrenummer. : __________________________________
om vare(r) : _____________________________________
Avtalen ble inngått : ______________________________ se ordrebekreftelse (dato).
Skjemaet er levert/sendt : __________________________ se leveringsbekreftelse (dato).

Sign:___________________________________________

Fylles ut av forbrukeren (Vennligst bruk blokkbokstaver og skriv tydelig):

Skjemaet er mottatt ____________________ (dato).

Jeg benytter meg av angreretten. Faktura / Ordrenr. ____________________

Typenummer / Produktnr. ____________________

Dato kjøpt _____________

Grunnen til at varen returneres _____________________________________ (fylles ut ved feil/mangel på varen)

Navn___________________________________________________________

Adresse________________________________________________________

Telefonnr. ___________________________

E-post adresse __________________________________________________

Konto nr. ______________________________________

Dato ____/____-2010

Underskrift __________________________________________________

Angrefrist:
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 3 mnd dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker ved kjøpet. Returkostnader og frakt må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til avbestilling av varen i tiden før varen er sendt.

Avbestilling innebærer at du slipper å betale kjøpesummen, men du må som hovedregel dekke et eventuelt tap som selger lider pga. avbestillingen.

Send aldri varer i retur i postoppkrav.

Dere kan avtale et standardisert avbestillingsgebyr som ikke må overskride selgerens faktiske tap.

Har du allerede overtatt varen, er utgangspunktet at du ikke kan avbestille. Det betyr altså at du må betale kjøpesummen, selv om du ikke ønsker å beholde varen.

Unntak gjelder hvis:

* du har rett til å heve kjøpsavtalen

* vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt (dette er bare aktuelt hvis kjøpet har skjedd utenfor butikk eller annet fast utsalgssted)

* du har avtalt særskilt tilbakeleveringsrett med selger (for eksempel deponering, hjemlån, kjøp på prøve)

* du har avtalt bytterett med selger, eller slik rett følger av sedvane for den aktuelle bransjen og varetypen

Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer.

DU HAR 14 DAGERS ANGRERETT Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut.
Se utdrag fra § 9 og 7 nedenfor. § 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse:
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet e) bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. 

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN.

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt, og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke.

Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Skjemaet kan kopieres.

Takk for godt samarbeid.

Pentagon Army         
Storgata 37   Tlf: 22 11 00 11
0182 Oslo    

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.
 

|Pentagon Army , Huitfedts gt. 25 0253 Oslo. | Konto nr. 50050593441