Om det å bevæpne seg

Om det å bevæpne seg.

Det første som bør sies er:
Ikke gjør det!

Det er mange som føler at de må bevæpne seg for å føle seg trygge i dagens Norge, dette fraråder vi på det sterkeste.

Dagelig har vi spørsmål om slosshansker (knokjern), kampkniver, tåregass og pepperpray, sprettkniv /springkniv, triksekniv (Balisong eller butterfly).
Samme svaret har vi til alle:
Det er heldigvis ulovelig i Norge og de fleste andre vestelige land.

Det er mange ting man kan gjøre for å øke sin sikkerhet uten våpen.
Forklaring:
 
"Bråk" er oftest et resultat av: 
-Provokasjoner som man med letthet kan overse eller ignorere.
-Situasjoner mellom to eller flere andre som har noe uoppgjort fra før.
-Overvurdering av egene evner eller missforsåelse av situasjoner.

Bråk , fysisk kamp og hångemeg  kan med letthet ungåes med:

Lovelige selvforsvars sprayer. 
Det er mange godkjente selvforsvars sprayer som fungere like bra eller bedre en de tradisjonelle som ofte er ulovlige og klasifiseres som våpen.

Sterke lommelykter.
En sterk lommelykt som blender motstanderen.

Alarmer
Sterke lyder fra eksempelvis overfalsalarmer.

Valg av sted å være.
Ungå mørke/dårlig opplyste gater, ungå taxikøer eller nattbusser rett etter stengetid fredag og lørdag. 
Ikke gå alene.

Bevisthet.
Vær bevist på hvor du går, hva du drikker og når du går ute.Her er også noen utvalg av Norges lover.

NØDVERGE PARAGRAFEN

§48 i straffeloven omtaler "nødverge". Her heter det blant annet:

"Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget i Nødverge. 
Det er Nødverge, naar en ellers strafbar Handling foretages til Afvergelse af eller Forsvar mod et retsstridigt Angreb, saafremt Handlingen ikke overskrider, hvad der fremstillede sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af Angrebets Farlighed, Angriberens Skyld eller det angrebne Retsgode ei heller maa agtes ubetinget utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved Handlingen tilsigtet. "


Kort fortalt betyr dette at du har rett til å forsvare deg mot overgrep, men forsvaret må stå i forhold til det rettstridige angrepet. Dette er ofte et juridisk tvistepunkt, om forsvaret har stått i forhold til angrepet. Når det gjelder bruk av forsvarsspray så kan det være kilde til enda et tvisteaspekt, da en ofte benytter selvforsvarsspayen før et angrep har funnet sted. Hvis en slik proaktiv handling fører til legemsbeskadigelse (f.eks. ved bruk av slag, spark eller andre våpen), kan dette føre til søksmål og en må kunne overbevise retten om at en følte seg truet. Våres forsvarssprayer gir ingen fysisk skade, men vær oppmerksom på at du kan stilles til ansvar hvis du ikke benytter sprayen ihht nødverge paragrafen. Sprayen skal kun benyttes når eget eller andres liv, helse eller eiendom er i fare.

Forseelse mod den almindelige Orden og Fred.

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelse. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål. Tilføyd ved lov 11. juni 1993 nr. 79. Endret ved lov 28. juni 2002 nr. 53.

__________________________________________________

Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon
14. Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd). 
   
 Kap. 1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven § 1

§ 1-1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven § 1

       Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler etc. og spretterter.

       Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret, eller for våpen som er bestemt for eller tilhører samling.

       Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve og inneha armbrøst når erverver fyller kravene til edruelighet, pålitelighet, alder og behov - eller annen rimelig grunn - for å ha slike våpen. Denne bestemmelse får ikke anvendelse når armbrøst er ervervet før 1. januar 1993.

       I særlige tilfelle kan politimesteren dispensere fra forbudet i første ledd. 

 

 

[Tips en venn!]

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.
 

|Pentagon Army , Huitfedts gt. 25 0253 Oslo. | Konto nr. 50050593441